menu
sluiten
menu sluiten
Privacy Policy

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met deze Privacy Policy willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van één van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met je naam;

jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;

met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;

de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;

de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;

een eventuele sollicitatie te kunnen verwerken en afhandelen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt. Je gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Cookies

Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Wij verwerken onze cookies anoniem.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of

wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of

jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Provadi B.V.

Valkenswaardseweg 20

5582 VB Waalre

info@provadi.com

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor interessante artikelen en de laatste ontwikkelingen. Laat je e-mailadres achter en ontvang ieder kwartaal onze nieuwsbrief.